Essay Tungkol Sa Wikang Filipino 2012

It is like a fuse or trigger that ignites a whole bundle of inflammable issues, scandalously questioning the existence of God in front of an audience of believers. Perhaps my saying outright that I am a partisan for a national language, Filipino, may outrage the postmodernists and cosmopolites among you—how can you say such a thing when you are speaking in English?

Sa ganitong paraan, babaunin niya ang kaalaman at kasanayang natutuhan upang sa kanyang paglabas sa paaralan ay magamit niya nang wasto at makabuluhan.

Ganoon din, isang araw, kapag kinailangan niyang ilarawan ang kanyang sarili sa oras ng panayam o anumang gawaing may kinalaman sa pagpapakilala, kakayanin niyang gawin ito dahil hindi naman itatanong sa kanya kung ano ang pang-uri sa halip, ipalalarawan sa kanya ang kanyang sarili.

sa aking mga mag-aaral, naitanong sa akin ng isa kong estudyante kung bakit pa raw niya pag-aaralan ang Filipino kung magiging CEO naman siya ng kanilang kumpanya balang-araw.

Sinagot ko muna siya ng isang tanong bago ko sagutin ang totoo niyang tinatanong.

Makapangyarihan ang wasto at mabuting paggamit ng ating wika.

Isa itong daan upang magkaroon tayong mga Pilipino ng matatag na pagkakakilanlan.

Sa pag-aaral ng Filipino, hindi sapat na matukoy ng mga bata ang mga bahagi ng pananalita.

Sa halip, mas magiging makabuluhan kung ipagagamit ito sa kanyang pakikipagtalastasan sa iba.

Ngunit ang pagbaling sa Ingles ay pagsuko lamang sa dominasyon ng kapangyarihang global sa ilalim ng kasalukuyang hegemon, ang Estados Unidos.

Ang makalulutas ng krisis, sa tingin ko, ay isang pakikisangkot sa nangyayaring labanang pampulitika at pang-ideolohya, laluna ang pakikibaka tungo sa tunay na kasarinlan at demokrasyang popular, sa gitna ng dominasyon ng mga mayayama’t makapangyarihang bansa sa Europa, Norte Amerika, Hapon, at iba pa.

SHOW COMMENTS

Comments Essay Tungkol Sa Wikang Filipino 2012

The Latest from apvo33.ru ©